L - V 9:00 - 17:00

0754 48 24 71

TERMENI ȘI CONDIȚII - VINIMONDO.RO

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.vinimondo.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Cumpărăturile de pe site-ul www.vinimondo.ro pot fi făcute doar de persoane ce au vârsta de peste 18 ani. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condiţiilor.
www.vinimondo.ro este administrat de VINIMONDO IMPORT SRL, Str. Constantin Sandu Aldea, nr. 37, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/4949/2009, CUI  RO25444858, IBAN: RO88BACX0000000979661000, Banca: UniCredit – Sucursala Nicolae Titulescu.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale Termenilor și Condițiilor precum și orice alte modificări ale site-ului www.vinimondo.ro fără notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a prevederilor.
ELEMENTE DEFINITORII
Terminologie:
Cumpărător - persoana, firma, compania sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător - societatea comercială, VINIMONDO IMPORT SRL având sediul social în Str. Constantin Sandu Aldea, nr. 37, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr .J40/4949/2009, CUI  RO25444858
Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de Vânzător, Cumpărătorului.
Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
Contract - o Comandă confirmată de Vânzător, Cumpărătorul urmând a primi din partea Vânzătorului un email de confirmare a comenzii.
OBLIGAȚII CUMPĂRĂTOR
Pentru a putea cumpăra de pe www.vinimondo.ro, Cumpărătorul trebuie să introducă datele pe website-ul www.vinimondo.ro.
În utilizarea serviciului, Cumpărătorul declară că va furniza informații reale, corecte, actuale și complete.
În situația în care Vânzătorul consideră ca această obligație a fost încălcată, Vânzătorul își rezervă dreptul de a bloca Cumpărătorului accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.
EXTINDERE OBLIGAȚII VÂNZĂTOR
Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
Informaţiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vânzător, fără anunţare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat;
Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menţionate la secţiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
CESIONARE ŞI SUBCONTRACTARE
Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.
DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT)
Întregul conţinut al site-ului www.vinimondo.ro/dev, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea Vânzătorului sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.vinimondo.ro/dev, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală Cumpărătorul poate folosi adresa de mail comenzi@vinimondo.ro/dev .
DATE PERSONALE
Vinimondo Import Srl (vinimondo.ro/dev) este înregistrată în Registrul de evidenţa a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 31453.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, www.vinimondo.ro/dev are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/ clienţilor (Cumpărătorilor) privind situaţia contului lor de pe site-ul www.vinimondo.ro/dev administrat de către Vinimondo Import Srl, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.
Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont şi/sau de Comandă declaraţi că acceptaţi necondiţionat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a www.vinimondo.ro/dev, înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 31453, şi vă daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către www.vinimondo.ro/dev, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către www.vinimondo.ro/dev, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, vă daţi acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către www.vinimondo.ro/dev atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinătate.
Prin citirea prezenţilor Termeni şi Condiţii aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora.
În baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Vinimondo Import SRL, Str. Constantin Sandu Aldea nr.37, Sector 1, Bucureşti vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
- o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să interveniţi asupra datelor transmise; 
- să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară;
- să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
Astfel, www.vinimondo.ro/dev poate notifica utilizatorii/clienţii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.
www.vinimondo.ro/dev este administrat de către Vinimondo Import Srl nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.vinimondo.ro/dev poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.
Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi pentru a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali. 
POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE
Toate documentele şi informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul Cumpărătorului în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri şi Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/200, Cumpărătorul are următoarele drepturi:
Dreptul la informare (art.12)
Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
Dreptul la intervenţie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:
rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).
Dreptul la opoziţie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.
Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) - dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege şi care au fost încălcate.
Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).
PREŢ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ:
Preţul, modalitatea de plată şi termenele de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru bunurile şi serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. Preţurile prezentate pe site-ul www.vinimondo.ro/dev includ TVA (24%).
TERMENE ŞI PENALITĂŢI
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/său pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.
În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.
RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI
1. Livrare 
Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
În condiţii normale termenul de livrare al produselor cumpărate prin intermediul magazinului online www.vinimondo.ro/dev se încadrează în 3 zile  lucrătoare din momentul confirmării comenzii. În cazul în care Cumpărătorul a optat pentru plata prin virament bancar, Vânzătorul se obligă să livreze produsele comandate în 2 zile de la dată la care au fost viraţi banii în contul specificat de Vânzător. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, Vânzătorul va returna suma în maxim 3 zile lucrătoare în contul bancar al Cumpărătorului, cu excepţia cazului în care Cumpărătorul este de acord cu prelungirea termenului de livrare, acord ce va fi comunicat prin fax sau e-mail.
2. Transport – Ambalare
În afară de cazul în care este agreat de Vânzător şi Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile şi Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează, Cumpărător şi/sau reprezentantul acestuia.
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi transmiterea documentelor însoţitoare. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor pe teritoriul României.
ACCEPTARE
Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificaţiilor tehnice, va sesiza acest lucru Vânzătorului, care îi va livra în cel mai scurt timp posibil produsele solicitate.
RĂSPUNDERE
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare.
Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care subcontractanţii şi/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaţiile contractuale.
RETURNARE PRODUSE
În conformitate cu OUG 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, Consumatorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului. În cazul în care Cumpărătorul renunţă la cumpărare potrivit clauzei de mai sus, este obligatoriu să returneze produsul exact în starea în care i-a fost livrat, adică în ambalajul original, nefolosit. În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste condiţii, Cumpărătorul nu are dreptul să solicite rambursarea preţului. Returnarea produsului se va face către sediul S.C. VINIMONDO IMPORT SRL, pe cheltuiala exclusivă a Cumpărătorului. Rambursarea preţului către Cumpărător nu se va face înainte de primirea produsului şi confirmarea emisă de S.C. VINIMONDO IMPORT SRL ca acesta este în ambalajul original, nefolosit. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data notificării în scris a S.C. VINIMONDO IMPORT SRL. Dacă produsul returnat este deteriorat şi nu poate fi vândut ca produs nou, ne rezervăm dreptul de a refuza primirea produsului.
S.C. VINIMONDO IMPORT SRL este operator de date cu caracter personal cu nr 0004888 emis de ANSPDCP.
LITIGII
Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, Cumpărătorul a luat la cunoştinţă faptul că se supune legilor române ce guvernează Termenii şi Condiţiile de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi S.C. VINIMONDO IMPORT S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. VINIMONDO IMPORT S.R.L. şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţa competentă în conformitate cu legile române în vigoare.
DIVERSE
Părţile contractante vor fi considerate contractanţi independenţi şi niciuneia din părţi nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract.
FORŢĂ MAJORĂ
Niciuna din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.
LEGE APLICABILĂ - JURISDICŢIE
Prezentul contract este redactat în limba română şi este supus legilor române în vigoare. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.